RBI

Rechnerbetriebsgruppe Informatik

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

FB 12, Institut für Informatik
Rechnerbetriebsgruppe Informatik
Robert-Mayer-Straße 11-15
D-60054 Frankfurt am Main

Telefon: +49-69-798-28351
Fax: +49-69-798-28851
E-Mail:  rbi@cs.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.rbi.cs.uni-frankfurt.de

Computer-Lab R 026  im Kellergeschoss der RMS 11-15

Fischerräume (Computerpool) Zugang Emil-Sulzbach-Straße

RBI Printer, Kellergeschoss RMS 11-15

Öffnungszeiten

RBI:
Mo - Fr   9 - 17 Uhr

Fischerräume Computerpools:
Mo - Fr ca. 9 - 17 Uhr

Computer-Lab R026:
Mo - Fr ca. 9 - 17 Uhr


Kontakt Institut Informatik

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
FB 12, Institut für Informatik
Direktorat
Robert-Mayer-Straße 11-15
D-60629 Frankfurt am Main

E-Mail: leitung@cs.uni-frankfurt.de